Privacy Policy
1 - Begrippen
1.1 - De website: de website van plory omvattende de webpagina's die geserveerd worden door de plory webserver en toegankelijk zijn op het internet via de diverse plory domeinnamen.
1.2 - Content: al het materiaal in de ruimste zin van het woord, waaronder - maar niet uitsluitend - beeldmateriaal, teksten, bestanden en geluidsfragmenten die geplaatst kunnen worden als inhoud, antwoorden of aanhangsel van berichten en ieder ander deel van de website.
1.3 - Account: uw lidmaatschap van de website met het daaraan gekoppelde profiel en alle geplaatste content, welke exclusief geïdentificeerd wordt door een e-mailadres en wachtwoord.
1.4 - Lid: gebruiker van de website die in het bezit is van een account.
1.5 - Beheerder: een of meerdere personen die door de eigenaar is/zijn aangewezen om het dagelijks beheer van de website uit te voeren (zie ook 1.9).
1.6 - Dienstverlening: het aanbieden van toegang tot de website en de bijbehorende functionaliteit.
1.7 - Space, spaces: openbare of besloten gebruikersgroepen met een specifiek onderwerp.
1.8 - Premium Account: een aanvullende betaalde dienstverlening en uitbreiding van het account.
1.9 - Eigenaar: de wettelijke rechtspersoon handelend onder de naam plory Netwerk.
2 - Akkoordverklaring
2.1 - Door de website te gebruiken, anders dan het lezen van deze Regels en Voorwaarden pagina, verklaart u zich akkoord met de in dit document opgestelde Regels en Voorwaarden en Privacy policy.
2.2 - Indien u niet akkoord bent vragen wij u de website niet te gebruiken.
2.3 - Het daadwerkelijke gebruik van de website, door in te loggen met uw inlognaam of email-adres en wachtwoord, bevestigt niet alleen uw akkoord maar dient tevens als uw elektronische handtekening wat betekent dat u contractueel en juridisch gebonden bent aan deze Regels en Voorwaarden en Privacy Policy.
3 - Algemene voorwaarden voor het gebruik
3.1 - Plaats geen content waarvan u niet de rechthebbende eigenaar bent, inclusief - maar niet uitsluitend - naamgevingen van profielen, inhoud van profielinformatie, naamgeving van spaces en content in de breedste zin van het woord. De beheerder houdt zich het recht voor om profielen, spaces en content die in strijd zijn met deze clausule zonder vooraankondiging of discussie te verwijderen.
3.2 - Plaats geen content, in de breedste zin van het woord, die in strijd is met de Nederlandse wetgeving, inclusief - maar niet uitsluitend - haatdragende uittingen (t.a.v. bijvoorbeeld ras, gender, leeftijd, politieke of religieuze overtuiging of seksuele oriëntatie), materiaal dat bedreigend, treiterend of beledigend is of waarbij aangezet wordt tot geweld of misdaad. Dit geldt ook voor links en referenties naar dergelijke content op andere website.
3.3 - Plaats in openbare berichten geen links naar erotische websites, goksites en online casino's, torrent of warez downloadsites en iedere andere site die niet geschikt is voor alle leeftijden of illegale content biedt.
3.4 - Gebruik nooit het woord "plory" in uw profielnaam, profiel afbeelding, profiel banner, of bio - in welke mogelijke stijl of uitvoering dan ook - op een dergelijke manier die voor verwarring kan zorgen omtrent uw relatie tot de plory organisatie.
3.5 - Participeer niet in bedreiging, belediging, pesten, "spamming", "trolling" of "stalking" en ieder ander gedrag dat kan leiden tot klachten van andere leden van de website. Indien wij klachten ontvangen kunnen wij - naast andere rechten en juridische mogelijkheden die we hebben - u verbannen van de website en al de door u geplaatste content en gegevens verwijderen. Wij kunnen aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.
4 - Online identiteit
4.1 - Namen, profiel afbeeldingen, profiel banners en biografieën mogen deze Regels en Voorwaarden niet overtreden.
4.2- Het imiteren van, zich voordoen als, of het aannemen van de identiteit van een ander lid van de website is niet toegestaan. Het opzettelijke gebruik van de naam, profielfoto, profielbanner of biografie van een ander lid kan leiden tot aanpassen van de profielgegevens door de beheerder of tot verbanning van de website.
5 - Intellectueel Eigendom / Copyrights
5.1 - Door content te plaatsen op de website garandeert u de eigenaar van de website dat (1) er geen rechten van derden worden overtreden en (2) dat u de rechtmatig eigenaar bent van de content en/of in het bezit bent van voldoende intellectuele eigendomsrechten om de content volgens onze Regels en Voorwaarden te mogen plaatsen.
5.2 - Ten aanzien van alle content die u op de website plaatst verleent u de website en haar eigenaar een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet herroepbare, internationale gebruikslicentie om de content te mogen gebruiken, weer te geven, aan te passen en op iedere andere mogelijke manier binnen en buiten de beslotenheid van de website te gebruiken en te verspreiden. Tot het moment dat u besluit de geplaatste content te verwijderen blijft de door u aan de website verleende licentie van kracht.
6 - Gebruik van content van de website
6.1 - Aan het gebruik van de website en het downloaden of kopieren van content van de website - ongeacht of deze door de website of door leden beschikbaar is gesteld - kunt u geen rechten ontlenen.
6.2 - U mag geen content - in welke vorm dan ook - publiceren, kopieren of gebruiken in de ruimste zin van het woord, buiten de beslotenheid van de website zonder schriftelijke toestemming van plory en de eigenaar van de content. Verzoeken tot gebruik van plory content kunnen worden gericht aan contact@plory.nl.
6.3 - Het gebruik van gekopieerde of opgeslagen content van de website is voor uw eigen risico.
6.4 - De eigenaar van de website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade die voortvloeit uit het voornoemde (her-) gebruik van content.
6.5 - U zal ten alle tijden de eigenaar van de website vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims, malussen en kosten die voortvloeien uit het voornoemde (her-) gebruik van content.
7 - Inbreuk op uw intellectueel eigendom / copyrights
7.1. - Indien u op de website content ziet die naar uw mening inbreuk maakt op uw eigendomsrecht / copyrights, kunt u deze content rapporteren door een schriftelijke klacht in te dienen bij de beheerder. U dient hierbij een omschrijving van de content te verstrekken alsmede de exacte pagina of deel van de website waar de bedoelde content is aangetroffen.
7.2. - BELANGRIJK: u dient in het bezit te zijn van een bewijs van officieel geregistreerd eigendomsrecht van de bedoelde content ("copyrights"), welke op zijn minst dient te zijn afgegeven door een officiële en volgens de Nederlandse wetgeving erkende registratie instantie. Indien u niet in het bezit bent van een officieel erkend bewijs van het eigendomsrecht, kunnen wij helaas de klacht niet in behandeling nemen.
8 - Handhaving en moderatie
8.1 - De eigenaar van de website houdt zich het recht voor om zonder aankondiging, overleg of goedkeuring content die in strijd is met deze Regels en Voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen, leden tijdelijk of permanent te verbannen en accounts te beëindigen.
8.2 - Indien de website wordt gebruikt voor illegale zaken, zal de beheerder - naast andere rechten en juridische mogelijkheden die hij heeft - u verbannen van de website en al de door u geplaatste content en gegevens verwijderen. Wij doen in dat geval ten alle tijden aangifte bij de betreffende autoriteiten.
9 - Voertaal van de website
9.1 - De website is een Nederlandse website. De voertaal is Nederlands. De website biedt de mogelijkheid om menu's en andere pagina-elementen in enkele andere talen te vertalen, maar aan deze "user-interface taalkeuze" kunnen geen rechten worden ontleend.
9.2 - Van helpdesk-medewerkers, beheerders en moderatoren mag worden verwacht berichten in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal begrijpend te kunnen lezen. Niet-Nederlandse berichten zullen daarentegen indien nodig alleen in het Engels worden beantwoord.
9.3 - Beheerders en moderatoren kunnen bij uitingen in een andere taal dan Nederlands, Engels of Duits, een Nederlandse of Engelse vertaling van de uiting eisen indien het vermoeden bestaat dat de uiting in strijd is met de Regels en Voorwaarden, of bij ontvangen meldingen (klachten).
10 - Data bescherming
10.1 - Wij passen meerdere technieken toe om uw privacy te beschermen. Alle verbindingen tussen uw browser en de website verlopen via beveiligde HTTPS verbindingen.
10.2 - U gaat akkoord met het gegeven, dat het gebruik van online diensten nimmer als 100% veilig beschouwd kan worden en dat de website en de eigenaar van de website niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de verspreiding van uw (persoonlijke-) gegevens door onder meer hacking, inbraak, phishing of iedere andere reden voor onbedoelde verspreiding van gegevens in de ruimste zin van het woord.
10.3 - De website slaat geen leesbare wachtwoorden op, maar enkel versleutelde referentiecodes. De beheerder kan hierdoor geen wachtwoorden herstellen of toezenden in het geval van verlies. Via het inlogscherm van de website kan in dat geval een nieuw wachtwoord worden aangevraagd.
10.4 - U dient als gebruiker zelf zorg te dragen voor doeltreffende beveiliging van uw account en uw internetverbinding.
12 - Beëindiging
11.1 - Indien het account op verzoek van het lid wordt beëindigd, of wanneer dit volgt om reden van een andere toepasselijke clausule uit deze Regels en Voorwaarden, zal uiterlijk na zestig dagen het account en alle bijbehorende informatie - in de breedste zin - van onze server(s) worden verwijderd. Zie ook punt 11.
12 - Aansprakelijkheid en vrijwaringsclausule ('disclaimer')
12.1 - Het gebruik van de website en de dienstverlening in het algemeen, in de ruimste zin van het woord, is geheel voor eigen risico. Aan het gebruik kunnen nimmer rechten worden ontleend.
12.2 - U zal ten alle tijden de eigenaar van de website vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims, malussen en kosten die voortvloeien uit het gebruik van de website en de dienstverlening in het algemeen.
12.3 - Op de website kunnen links naar websites van derden voorkomen. De eigenaar van de website aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons nimmer nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
12.4 - De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Gezien het karakter van de website een sociaal medium is, waarbij mensen worden gemotiveerd om zelf content te delen, is moderatie van geplaatste content slechts beperkt mogelijk, waarbij de verantwoordelijkheid van door gebruikers, moderators en beheerders van de website geplaatste content voor verantwoording van de betreffende gebruiker is. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de beheerder zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen, controleren en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De eigenaar van de website garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De eigenaar wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
12.5 - Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
13 - Restricties ten aanzien van reclame uitingen en commerciële exploitatie
13.1 - Plaats geen reclame voor uw bedrijf, diensten of producten - in de ruimste zin van het woord - op de tijdlijn van openbare spaces die niet door u aangemaakt zijn, of op de tijdlijn van andere leden. Reclame voor uw bedrijf, diensten of producten - in de ruimste zin van het woord - mag enkel voorkomen op uw eigen profiel-tijdlijn en op de tijdlijn van spaces die u zelf hebt aangemaakt. De beheerder heeft het recht om reclame voor uw bedrijf, diensten of producten - in de ruimste zin van het woord - zonder aankondiging of discussie te verwijderen.
13.2 - De commerciële exploitatie van uw account voor of in het voordeel van derden, in de ruimste zin van het woord, inclusief - maar niet uitsluitend - het plaatsen van reclameboodschappen, advertorials of anderzijds promotionele informatie voor derden in bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - content, persoonlijke berichten en profielinformatie, is nadrukkelijk niet toegestaan. De beheerder heeft het recht om dergelijke promotie voor derden - in de ruimste zin van het woord - zonder aankondiging of discussie te verwijderen.
14 - Wijzigingen
14.1 - De website houdt zich het recht voor om de Regels en Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom, indien u van onze website en diensten gebruikt maakt, regelmatig deze Regels en Voorwaarden pagina. Tevens worden aanpassingen medegedeeld op de Nieuws pagina van de website.